موکوسل دهانی

  موکوسل تورم پر از مایع در لب یا داخل دهان است که م…