دندان را عصب کشی کنیم یا بکشیم؟

در شرایطی که درمان عصب کشی میتواند یک دندان عفونی شده یا پوسید…

انجام روکش بعد از درمان ریشه

دندان‌ های عقبی مثل مولر ها و پرمولر ها که اغلب برای جویدن مورد اس…