تفاوت لمینت و کامپوزیت

هر دو از درمان های زیبایی دندان هستند که به افزایش زیبایی و تغییر ظ…

دندان را عصب کشی کنیم یا بکشیم؟

در شرایطی که درمان عصب کشی میتواند یک دندان عفونی شده یا پوسید…