دارو در درمان ارتودنسی

درمانهای ارتودنسی دردی مانند درد تزریق ندارند بلکه فقط برای یک تا دو روز بعد از هر ویزیت،دندانها کمی حساس می شوند.

به مرور که درمان ارتودنسی پیش میرود از این حساسیت نیز کاسته میشود.

درد ناشی از درمان ارتودنسی را میتوان پاسخ طبیعی بدن بیمار به آسیب دانست.

این پاسخگویی التهابی به خاطر تغییر در جریان خون می باشد که بر اثر ایجاد فشار بر دندان ها پدید می آید.
در صورتی که بیمار پس از درمان، با درد زیادی مواجه شود که از آستانه تحمل وی خارج باشد، می تواند از داروهای شیمیایی و یا مسکن ها استفاده نماید.

استامینوفن یکی از مسکن های رایج است که می توان از آنها استفاده نمود.
استفاده از محلول آب نمک یکی دیگر از روش های موثر در کاهش التهابات دهانی است که در ادامه، منجر به کاهش درد در بیمار خواهد شد.