عصب کشی

asabkshi
عصب کشی اعمالی است که در طی آن مواد عفونی و عصب موجود در ریشه دندان برداشته  میشود .
کانال ریشه و حفره ریشه دندان حفره‌هایی در ساختمان دندان هستند که به طور طبیعی بافت‌های عصبی و رگ‌های خونی و بافت‌های سلولی دیگری را در خود جای می‌دهند .
در صورتی که پوسیدگی دندان در مراحل اولیه درمان نشود ، پوسیدگی از مینای دندان عبور نموده و به عاج می‌رسد و در ادامه می‌تواند به فضای پالپ ( یا همان ریشه دندان ) گسترش یابد .
ورود میکروب‌ها به ریشه دندان باعث ایجاد التهاب در ریشه دندان شده و این التهاب باعث افزایش حجم پالپ می‌شود . با توجه به اینکه ریشه دندان یک محفظه بسته است ، التهاب باعث افزایش شدید فشار داخلی آن می‌شود .این افزایش فشار ، منجر به فشار آمدن به پایانه‌های عصب دندان شده و درد دندان شروع می‌شود.