دندان نیش نهفته

impactedtooth
دندان نهفته ، دندان خارج نشده ای است که به واسطه یک مانع یا سد فیزیکی در مسیر رویش آن، از رویش باز مانده و درون لثه مانده است. دندان نهفته باید پس از تشخیص، در اولین زمان ممکن تحت درمان قرار گیرد.
یا باید هرچه سریع تر جراحی و خارج شود و یا در صورت امکان، از طریق درمان ارتودنسی، به قوس دندانی نرمال هدایت شود.
تشخیص دندان نهفته:
دندان های نیش معمولا تا 14 سالگی به طور کامل رشد می کنند. در این زمان درمان دندان نیش نهفته با ارتودنسی یکی از روش های موثر درمان محسوب می شود. همچنین میانگین سن رویش دندان های عقل نیز 20 سال تعیین شده است که نهایتا تا سن 35 سالگی، رویش دندان های عقل باید کامل شده باشد.
در صورتی که این دندان ها تا این سن های ذکر شده رویش نیافته و رشد نکرده باشند، باید از نظر احتمال نهفتگی دندان بررسی شوند.
پیشگیری از عوارض نهفتگی دندان، با تشخیص به موقع و خارج کردن به موقع دندان نهفته امکان پذیر است. والدین باید فرزندان خود را به صورت منظم و از ابتدای دوران کودکی تحت نظر دندانپزشک قرار دهند.