ترمیم دندان

tarmimi
دندان ها به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت بهداشت ممکن است دچار پوسیدگی شوند. البته عوامل دیگری مانند ژنتیک، ردیف نبودن دندان ها و تغذیه نامناسب نیز در ایجاد پوسیدگی موثر است.
زمانی که دندان پوسیده می‌شود ترکیب شیمیایی آن دچار تغییر گشته، نرم و سست می‌شود و محلی جهت تجمع میکروب می گردد. در صورت درمان نشدن، دندان دچار تخریب شده و از دست می رود.
هرچه میزان از بین رفتن بافت دندان کمتر باشد، درصد موفقیت ترمیم دندان بیشتر و احتمال عود پوسیدگی آن کمتر می شود. تا هنگامی که پوسیدگی به پالپ دندان ( عصب دندان  ) نرسد، می‌شود دندان را بدون درمان ریشه ( که عموما به آن عصب کشی میگویند ) پر کرد.
پس بهتر است هرچه زودتر دندانهای پوسیده را پر نموده تا پوسیدگی به عصب نرسد.