انجام روکش بعد از درمان ریشه

دندان‌ های عقبی مثل مولر ها و پرمولر ها که اغلب برای جویدن مورد استفاده قرار میگیرند، معمولا پس از درمان ریشه به روکش نیاز خواهند داشت.
طبق تحقیقا حدود یک سوم دندان های عقبی بدون روکش بعد از ۵ سال از بین میروند، اما دندان های جلویی و نیش عموما نیاز به روکش ندارند.

عواملی که ضرورت روکش را نشان میدهند:
◦ فشار و ساییدن دندان ها
◦ سوابق دندانی بیمار
◦ میزان باقی مانده از دندان بعد از درمان ریشه
◦ دندان های مقابل دندان درمان شده