دکتر گلشاه متخصص ارتودنسی کرمانشاه http://dr-golshah.com:80/b.rss/news دکتر گلشاه متخصص ارتودنسی و زیبایی کرمانشاه بزرگسال و کودک و نوجوان fa-ir کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع دکتر گلشاه می باشد Tue 19 Feb 2019 19:02:39 فاصله بین دندان ها http://dr-golshah.com:80/articles/view/74/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7 علت ایجاد فاصله بین دندان ها چیست؟ 2019/1/20 16:55:11 بهترین روش درمان کراس بایت چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/73/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F بهترین روش درمان کراس بایت به سن بیمار و علت و نوع ناهنجاری بستگی دارد. به طور کلی روش های درمانی برای کراس بایت بهصورت زیر است: بریس و دیگر ابزارهای ارتودنسی گسترش دهنده کام هدگیر کشیدن دندان ها ترمیم دندان جراحی فک 2019/1/15 15:13:5 پیشگیری از لکه های سفید حین ارتودنسی http://dr-golshah.com:80/articles/view/72/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C پیشگیری از لکه های سفید حین ارتودنسی چگونه است؟ 2019/1/12 14:20:38 دلایل تاخیر رویش دندان ها http://dr-golshah.com:80/articles/view/71/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7 دلایل تاخیر رویش دندان ها چیست؟ 2019/1/6 15:49:34 چرا به ارتودنسی پیشگیری نیاز است؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/70/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F ارتودنسی پیشگیری چیست و در چه سنی باید انجام شود؟ 2018/12/16 15:59:24 آیا در نیامدن دندان های عقل جای نگرانی دارد؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/69/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F دندان های عقل یا دندان آسیاب بزرگ سوم(دندان 8) همیشه از نگرانی های بیماران ارتودنسی بوده است. 2018/12/15 15:19:23 بهترین روش تمیز نگه داشتن دندان ها بعد از ارتودنسی چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/68/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F- بهترین روش تمیز نگه داشتن دندان ها بعد از ارتودنسی چیست؟ 2018/10/24 12:52:35 ترتیب عمل بینی و ارتودنسی http://dr-golshah.com:80/articles/view/67/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C ترتیب عمل بینی و ارتودنسی به چگونه ای باید باشد؟ 2018/10/20 15:32:13 مزایا ومعایب ارتودنسی با پلاک های شفاف(نامرئی) http://dr-golshah.com:80/articles/view/66/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%28%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C%29 CAT مخفف Clear Aligner Therapy می باشد که به معنی استفاده از یک سری پلاک های متحرک شفاف جهت اصلاح ناهنجاری های دندانی خفیف است. امکان درمان موارد پیچیده با این پلاک ها وجود ندارد و هزینه بالاتری هم دارند. البته این درمان برای افراد بزرگسال با مشکلات کم دندانی توصیه می گردد، زیرا علاوه بر نامرئی بودن آن ها ،استفاده ونگهداری بسیار ساده تری دارند. 2018/8/27 12:50:34 مثلث سیاه بین دندان http://dr-golshah.com:80/articles/view/65/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 چرا بین بعضی از دندان ها از سمت لثه فضا وجود دارد درحالی که از پایین بسته است؟ به این فضا مثلث سیاه گفته می شود. 2018/8/26 13:55:25 آیا می توانم در دوره بارداری ارتودنسی انجام دهم؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/64/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9F آیا می توانم در دوره بارداری ارتودنسی انجام دهم؟ 2018/8/18 14:22:20 بعد از بلیچینگ http://dr-golshah.com:80/articles/view/63/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF بعداز بلیچینگ سفید کردن دندان ها لازم است که در ساعت های اولیه بعد از درمان ، لثه های خود را با اب گرم شستشو و ماساژ دهید تا با تسریع خون رسانی در لثه هر گونه التهاب احتمالی ایجاد شده را کاهش دهیم. 2018/8/7 13:48:42 اهمیت دندان های شیری http://dr-golshah.com:80/articles/view/62/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C استفاده از فضا نگهدار در ارتودنسی اغلب در حیطه دندان شیری از دست رفته کودکان و “حفظ فضای موجود در قوس دندانی “ به منظور رویش دندان های دائمی و به حداقل رساندن مشکلات رویش است . دندان های شیری اگر زودتر از موعد از دهان کودک خارج شوند ( در اثر پوسیدگی یا تصادف ) باعث از دست رفتن فضای لازم برای رویش دندان های دائمی می شوند . 2018/7/28 13:11:13 علت فاصله بین دندانها http://dr-golshah.com:80/articles/view/61/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7 علت فاصله بین دندانها چیست؟ به نکات زیر توجه کنید: 2018/7/16 14:5:43 علت دندان درد در پی دویدن چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/60/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F دندان درد در پی دویدن. 2018/7/11 6:42:54 مزیودنس چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/59/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F تحقیقات منتشر شده توسط مجله دندانپزشکی کودکان، مزیودنس را به عنوان دندان اضافی در مرکز خط فک بالا بین دو دندان جلو تعریف می کنند. این مطالعه نشان می دهند که مردان دو برابر زنان دچار این حالت می شوند. با این حال، این وضعیت تقریبا نادر است و تقریبا ۱ درصد جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. دلیل اصلی ابتلا به این مشکل نامعلوم است. این عارضه می تواند ژنتیکی باشد یا از فعالیت بیش از حد لامینای دندان ها ناشی شود که بافتی است که در مراحل اولیه رشد دندان ها ظاهر می شود. مزیودنس می تواند حاصل تقسیم جوانه یک دندان باشد. 2018/7/10 16:56:17 تاثیر ارتودنسی بر بینی چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/58/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F آیا ارتودنسی بر اندازه بینی تأثیر می‌گذارد؟ اندازه کوچک یا بزرگ بینی برداشتی است که ما نسبت به تناسبات صورت و جایگاه اجزای آن درک می‌کنیم. زمانی که این تناسبات و جایگاه‌ها به هم می‌خورد اندازه‌هایی که تصور می‌کنیم کمتر یا بیشتر از حد واقعی خواهد بود. با انجام درمان ارتودنسی و حرکت دادن فک و دندان‌ها فرم لب‌ها و موقعیت آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد تا به جایگاه و تناسب درست خود برگردد. این موضوع باعث می‌شود که اندازه درک شده از بینی شما نسبت به قبل تغییر کند و چون تناسبات صورتتان بهتر شده به‌احتمال‌زیاد اندازه بینی هم متناسب‌تر می‌گردد. 2018/2/25 16:54:55 وقت اورژانس http://dr-golshah.com:80/articles/view/57/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3 وقت اورژانس 2018/2/17 15:40:53 روش های نگهداری از مسواک http://dr-golshah.com:80/articles/view/56/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9 محیط دهان مملو از باکتری‌های متنوعی است که تعداد متعادل این میکروب‌ها در کنار همدیگر امکان ایجاد بیماری را کنترل می‌کند. در شرایط طبیعی و عدم وجود زخم، بسیاری از میکروب‌ها فرصت ایجاد بیماری در بدن پیدا نمی‌کنند، ولی با ضعیف شدن بدن یا ورود آسان این میکروب‌ها به خون از طریق صدمه دیدن بافت و زخم شدن لثه، میکروب‌های فرصت‌طلب می‌توانند شروع به ایجاد بیماری‌کنند .حفظ بهداشت مسواک برای کمک به تعادل تعداد میکروب‌های دهان ضروری است، چراکه شرایط قرارگیری مسواک و نحوه تمیز کردن آن می‌تواند باعث به‌هم زدن این تعادل و افزایش گونه خاصی از میکروب‌ها شود که برای سلامتی مضر است. حتی برای مسواک‌های نویی که در بسته‌های شیک به شما فروخته می‌شود‌ هم استریل بودن اجباری نیست و می‌توانند حاوی میکروب و عوامل بیماری‌زا باشند. بنابراین شست‌وشوی اولیه و نگهداری مناسب مسواک برای حفظ سلامتی خانواده ضروری است . 2018/2/14 13:30:31 کاربرد لیزر در ارتودنسی http://dr-golshah.com:80/articles/view/55/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C امروزه بسیاری از متخصصین ارتودنسی از لیزر بافت نرم برای افزایش دادن کارایی درمان ارتودنسی و راحت‌تر کردن درمان استفاده می‌کنند. لیزر نخستین بار در سال ۱۹۶۴ در حوزه دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفت و از آن زمان تا کنون پیشرفت‌های مستمر تکنولوژی لیزر را به یکی از موثرترین و بهترین دستگاه‌ها برای درمان‌های بافت نرم و سخت تبدیل کرده است. لیزر در ارتودنسی می تواند کاربرد هایی داشته باشد. بسیاری از انواع لیزرهای دندانپزشکی که در حال حاضر در دسترس هستند می توانند برای برنامه های کاربردی بافت سخت و نرم دندان در زمینه ارتودنسی دندان نیز کاربرد داشته باشند. برای دستیابی به اثرات مطلوب در بافت هدف ، آگاهی از ویژگی های لیزری مانند قدرت ، طول موج و زمان بندی ، ضروری است .لیزر درمانی می تواند سودمند واقع شود 2018/2/6 14:5:48